KURSUSED KOHTADELE

This page as PDF

Valik Koolituskeskus Vilko MÜ  1-päevaseid  kursusi ( enamasti 6 akadeemilist tundi  ehk  3  pooleteisttunnist kellatundi väikeste vaheaegadega) tellimiseks KOHTADELE

VALDKOND                     TEEMA LEKTOR
PSÜHHOLOOGIA, SUHTLEMINE, MEESKONNATÖÖ, JUHTIMINE, KARJÄÄRIJUHTIMINE
Enesekehtestamine ja õpetaja imago Toivo Niiberg MSc
Positiivse enesepildi ja imago kujundamine. Enesekehtestamine. Toivo Niiberg MSc
Väsimus, stress ja nendega toimetulek. Füsioloogiline väsimus. Kas kevadväsimus või talveväsimus? Une vajalikkus ja selle tekitamine. Toivo Niiberg MSc
Lapse loovus. Karismaatiline mõtlemine. Loovuse arendamine ja testimine. Toivo Niiberg MSc
Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus. Toivo Niiberg MSc
Suhtlemine ja selle 21 kuldreeglit. Toivo Niiberg MSc
Asutuse ja organisatsiooni  mikrokliima kujundamine ja hoidmine. Toivo Niiberg MSc
Reklaamiteooria ja -psühholoogia. Hea ja halb reklaam. Toivo Niiberg MSc
Looduslähedane ehk sünergeetiline mõtlemine. Sünergeetika põhipostulaadid. Looduslähedase maailmakäsitluse mudel ja selle praktilised väljundid. Toivo Niiberg MSc
Kriisipsühholoogia. Käitumine ja toimetulek eriolukordades ja kriisisituatsioonis. Toivo Niiberg MSc
Milles peitub ÕNN ja õnnelikkus? Õnnelikkuse allikad ja olemus. Positiivne mõtlemine
Toivo Niiberg MSc
Mehe ja poisslapse psühholoogia. Meesterahvas kui õrnem pool. Miks langevad poisid koolist välja? Toivo Niiberg MSc
Suhtlemine nii töö- kui ka eraelus.
Mare Tuisk MA
Eneseanalüüs, enesejuhtimine ja töövõime. Enesejõustamine ja läbipõlemise ennetamine. Mare Tuisk MA
Isiksuseomadused, arenguvajadused ja motivatsioon. Vastutus ja vastutustunde kujunemine. Arenguvajadused ja nende rahuldamine kodus ja koolis. Kaasaegseid suundumusi arengupsühholoogias Mare Tuisk MA
Stressi ja pingega toimetulek.  Enesejuhtimine, enesejõustamine ja läbipõlemise ennetamine Mare Tuisk MA
Hea suhtlemise ja koostöö oskused. Nõustamise eetika Liina Randmann PhD
Organisatsiooni kultuur kui eduka asutuse võti. Eetika ja väärtused. Juhtimisstiilid
Liina Randmann PhD
Psühhoterapeudiks iseendale – stressi, pinge ja negatiivsete tunnete ennetamine. Läbipõlemise vältimine. Isiksuse tugevnemine ja vastupanuvõime suurenemine. Emotsionaalne intelligentsus ja meelerahu saavutamine Ruth-Kaja Pekk MA
Koostöö ja meeskonnatöö kollektiivis Ruth-Kaja Pekk MA
Arengu planeerimine. Elu ja töö eesmärgid Ruth-Kaja Pekk MA
Avalik esinemine ja psühholoogiline valmisolek selleks. Isiksuse tugevdamine.
Edukus läbirääkimistel ning psühholoogilised eeldused ja metoodilised võtted selle saavutamiseks
Ruth-Kaja Pekk MA
Eetika ja eetilised suhted. Organisatsiooni kultuur. Juhtimisstiil ja selle mõju asutuse mikrokliimale Anu Virovere PhD
Liidri strateegilised tööriistad. Kompetensimudelid ja personaalne areng Anu Virovere PhD
Eetika ja organisatsiooni kultuur. Juhtimisstiilid ja -kompetentsid Jaana Liigand MA
Muudatuste juhtimine organisatsioonis. Juhi roll ja järjepidevuse tagamine Estel Pukk MA
Nõustamis- ja suhtlemisoskused. Stress ja konfliktijuhtimine Kaia Lainola (Köster) MA
Töö kui kulgemine- töörahulolu tõstmise võimalused. Eneseanalüüs ja mentorlus
Kaia Lainola (Köster) MA
Juhtimine kui meeskonnatöö. Loovus juhi töös Mati Ruul MBa
Eesti haridusmaastik ja selle toimimine. Muutunud õpikäsitlus ja selle rakendamine koolis. Kooli  loomine ja juhtimine Tarmo Valgepea MA
Venekeelsete koolide integreerimine Eesti ühiskonda ja haridusuuendusse Tarmo Valgepea MA
Psühholoogiline perenõustamine. Nõustamistehnikaid Made Torokoff-Engelbrecht PhD

Uued väljakutsed kaasaegses töökeskkonnas.

Pingeliste olukordade elegantne lahendamine

Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Koostöökultuur asutuses ning juhi ja töötaja eneseanalüüs ja  enesehindamine. Juhtumianalüüsid Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Lapse loovuse ning kuulamis- ja lugemisoskuse arendamine. Emotsioonidega toimetulek. Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Teadlik karjäärijuhtimine. Motivatsioon ja õpimotivatsioon
Marju Põld MA
Juhi roll ja maine. Juht  kui  mentor. prof. Ülo Vooglaid PhD
Koostöövõrgustik ja meeskonnatöö. Erinevad koostöötasandid Reet Laur MA
Biblioteraapia kasutamise võimalustest ja võtetest. Kirjanduse mõjust vastuvõtjale
Andrus Org  PhD
Kuidas efektiivistada läbirääkimisi ning tulla toime manipuleerimisega Katrin Aava PhD
Muudatuste juhtimine. Sõnumi edastamise võimalused Katrin Aava PhD
Psühhiaater Enneti õpetussõnad. Psüühilise arengu häired dr. Jüri Ennet
PEDAGOOGIKA, ERIPEDAGOOGIKA, ERIVAJADUSED, KOOLISUHTED

Erivajadustega laps koolis (nii tava- kui ka eri- ja kutsekoolid)  ja õppematerjali kohandamine. Individuaalse õppekava  koostamine

NB! Seda koolitust võimalik tellida ka venekeelsena!

Viivi Neare PhD

Erivajadustega laps lasteais-lasteasutuses  ja õppematerjali kohandamine

NB! Seda koolitust võimalik tellida ka venekeelsena!

Viivi Neare PhD
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis ja lasteaias, tema õppimise toetamine praktiliste võtete kaudu
NB! Seda koolitust võimalik tellida ka venekeelsena!
Viivi Neare PhD
Varajane märkamine ja sekkumine kui lapse arengu võti Viivi Neare PhD
Positiivne koolikäitumine ja käitumishäirete ennetamine. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis. Töörahu saavutamine ja hoidmine tunnis. Hariduslike erivajadustega laste motivatsioonist Mare Tuisk MA
Õppija motivatsioonist ja eneseregulatsioonist. Õpilase vastutustunde kujunemine ja iseseisva mõtlemise arengu toetamine Mare Tuisk MA
Sotsiaalne keskkond klassis ja koolis. Suhted ja suhtlemine Mare Tuisk MA
Koolikultuur kui õppimise ja õpetamise olulisim taustsüsteem. PAI õpetaja hingele. Õpetaja vaimsus ja emotsionaalne toimetulek Mare Tuisk MA
Pedagoogiline suhtlemine. Aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, konfliktide lahendamine Mare Tuisk MA
Koostöö lastevanematega. Partnerlussuhted Mare Tuisk MA
Andekus ja loovus lasteaias ja lasteasutuses. Andekus kui erivajadus
Mare Tuisk MA
Andekus  kui erivajadus. Andekus ja alasooritus. Andekus ja loovus  ning nende arengu toetamine. Loovisiksus Mare Tuisk MA
Hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamine koolis uuest PGS-ist lähtudes. Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine koolis.   Erivajadustega laste pädevustasandi väljaselgitamine Inga Mutso PhD
Erivajadustega õpilane kutseharidussüsteemis Inga Mutso PhD
Kaasaegne tund ja ja hariduslike erivajadustega laste õppimise suunamine Tiina Kallavus MA
Õpioskused ja tegevuse kavandamine. Motivatsioon ja õpitava vastuvõtmine. Funktsionaalne kirjaoskus Ene-Mall Vernik-Tuubel PhD
Sooliste erinevustega arvestamine õppetöös. Erivajadused laste õpetamisel Toivo Niiberg MSc
Andekus kui erivajadus. Andekuse plussid ja miinused. Andeka  õpetamisega seotud eripärad ja ohud Toivo Niiberg MSc
Erivajadustega laps huvikoolis ja huviringis
Toivo Niiberg MSc
Hariduslike erivajaduste olemus. Hariduslike erivajadustega õpilaste sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Liina Randmann PhD
Positiivsed suhted ja positiivne distsipliin koolis. Koolielu kvaliteet ja õpetaja psühholoogiline heaolu koolis Liina Randmann PhD
Positiivsed suhted ja positiivne distsipliin lasteaias. Õpielu kvaliteet ja õpetaja psühholoogiline heaolu lasteaias Liina Randmann PhD
Õpetaja ja õppija enesehoid. Heaolu erinevad toetamise võimalused. Stress ja ressursid. Oma tugevuste teadlik kasutamine Kaia Lainola (Köster) MA
Õpetamine kui emotsionaalne praktika. Õpetaja sotsiaalne ja emotsionaalne kompetentsus. Emotsionaalne toetus klassiruumis
Kaia Lainola (Köster) MA
Lapse enesehinnangu kujunemine ja arendamine. Laste emotsionaalsed vajadused ja psühhosomaatilised ilmingud. Aet Lass MA
Meetmeid töös erivajadustega lastega. Nõustamisvõimalustest. Aet Lass MA
Psühholoogilised oskused õpetaja töös. Kuulamisoskused, tagasiside, kehakeel, EI ütlemine. Aet Lass MA
Lapse kooliedukus ja vanemate roll  selles. Aet Lass MA
Lapse ja noore huvitegevuse  tähtsus ja järjepidevus. Lapsevanema osa huvitegevuse motivatsioonis. Aet Lass MA
Ajust, arengust ja arukusest eneseteadliku käitumise kontrollis Aet Lass MA
Kaasaegne muutunud õpikäsitus ja selle rakendamine koolis Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Erivajadustega laps koolis ja individuaalne õppekava Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Koostöökultuur koolis ning õpetaja eneseanalüüs ja  enesehindamine. Juhtumianalüüsid Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Õppimine ja õpetamine liitklassis      (1 või 2 päeva) Malle Õiglas MA
Väärtused ja eetika koolis Jaanus Noormägi MA
Nüüdisaegne õpikäsitus. Õppimine 21. sajandil ehk muutused õppimises ja õpetamises. Õpetaja kui protsessi juht ja liider
Pille Tahker MA
Kasvatuse sotsiaalsest aspektist teisiti kui tavaliselt (Empaatia, valetamine, ülekavandamine) Mare Leino PhD
Temperament ja õpistiilid. Iseloomu seos õpitulemustega Mare Leino PhD
Lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad Mare Leino PhD
Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Temperament ja kooliedu. Mare Leino PhD
Karjääriõpetusalane planeerimine ja nõustamine koolis. Karjääriplaneerimine ja elukestev õpe. Hille Krusberg MA
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis ja lasteasutuses Ene Raudla MA
Karjääriteenuste sisust ja korraldamisest Marike Uusjärv MA
Väärtuskasvatus lasteaias Maret Põlluste MA
Erinevad generatsioonid ja nendega arvestamine õppeprotsessis.                 X-Y-Z generatsioonid Merle Tammela MA
ÕPPEKAVA, HARIDUSPOLIITIKA ARENGUVESTLUSED, SISEHINDAMINE Arenguvestluste läbiviimine lapsevanemaga koolis. Arenguvestluse koht uues õppekavas. Merike Kaste MA
Arenguvestluse läbiviimine õpetajaga koolis Merike Kaste MA
Sisehindamine koolis ja lasteasutuses. Praktilisi nõuandeid Merike Kaste MA
Väljundipõhine õppekava  ja õpilast toetav kujundav hindamine Leelo Tiisvelt MA
Pingutust nõudvatel ülesannetel põhinevad  aktiiv- ja probleemõppemeetodid Leelo Tiisvelt MA
Sisehindamine kui haridusasutuse arengu toetaja. Sisehindamise põhimõtted ja meetodid. Pille Tahker MA
Haridusasutuse arengukava ja sisehindamine Pille Tahker MA
Arenguvestluste läbiviimine õpetajaga koolis Pille Tahker MA
Arenguvestluste läbiviimine lapsevanemaga koolis Marje Vaan  MA
Arenguvestluse läbiviimine lapsevanamaga koolis ja lasteasutuses. Kersti Türk MA
Arenguvestluse läbiviimine õpetajaga koolis ja lasteasutuses. Kersti Türk MA
Sisehindamine koolis ja lasteasutuses. Kersti Türk MA
Sisehindamine koolieelses lasteasutuses Mari-Epp Täht MA
Arenguvestlus ja arenguvõimalused. Rutiini vältimine Mare Tuisk MA
Arenguvestlused lapsevanematega lasteaias. Lapse arengu märkamine  ja toetamine koolieelses lasteasutuses. Individuaalne õppekava. Inga Mutso PhD
Haridus kui võimalus. Kaasav haridus. Süsteemid hariduses. Eesti hariduspoliitika suundumusi, tendentsid Eesti hariduses ja muutustest haridusvõrgus. Kalle Küttis MA
Kooli töökorraldus uue kooli käivitamise näitel Ülle Luisk MSc
Õpilaste uurimustööde koostamise juhendamine Terje Tuisk MA
Õpilaste uurimustööde koostamise juhendamine Katrin Aava PhD
PROJEKTID Projektide planeerimine ja koostamine (1 või 2 päeva) Piret Koorep MA
LOODUSTERAAPIA, TOITUMINE, RETSEPTID Levinumad loodusteraapiad. Imeline vesi ja veeteraapia. Puu- ja loomteraapia. Aroomiteraapia. Värvid. Toivo Niiberg MSc
Tervislik, odav ja kiire toit. Tervisliku toitumise põhimõtted. Seenetoidud Toivo Niiberg MSc
Looduslähedane aed. Mis peaks olema ja millest hoiduda? Uued ja unustatud kasulikud köögiviljad ja lilled. Lilled kui  ilu, toit ja ravim üheskoos. Taimede looduslikud kaitsemehhanismid.  Taimekaitse ilma mürkideta Toivo Niiberg MSc
Koduvein. Valmistamine, retseptuur ja raviomadused. Uuemad ja põnevamad marjad-puuviljad. Kasutus ja raviomadused. Toivo Niiberg MSc
Loomade käitumise õpetused. Sotsiaalsus, õpe ja juhtimine loomariigis Aleksei Turovski
Toiduhügieen ja tervislikkuse tagamine. Tervisekaitse-eeskirjad  laste  toitlustamisel (koos nõutekeohase sertifikaadiga) prof. Raivo Vokk PhD
ÕIGUSLIK REGULEERIMINE, SEADUSANDLUS, ARENGUKAVAD, DOKUMENTATSIOON Üldhariduskoolide õiguslik reguleerimine. Levinumad vead ja väärarusaamad. Soovitusi kooli põhimääruse, kodukorra palgakorralduse põhimõtete ja hoolekogu töökorra ning lepingute sõnastamiseks. Õpilaste suhtes kohaldatavate mõjutusvahendite õiguslik reguleerimine. Jüri Ginter  PhD
Hoolekogu töö koolis ja lasteasutuses. Muudatusi hoolekogu töös PGS-is. Hoolekogude seadusandlus ja koosolekute läbiviimine Jüri Ginter  PhD
Õpilaste suhtes kohaldatavate mõjutusvahendite õiguslik reguleerimine. Jüri Ginter  PhD
Omavalitsuste volikogude ning valla- ja linnavalitsuste töökorraldus. Istungite ettevalmistus ja läbiviimine. Omavalitsuse arengukava kohandamine
Jüri Ginter  PhD
  Asutuse-organisatsiooni  arengukava koostamine  ja koosolekute läbiviimine
Jüri Ginter  PhD
Kuidas valmistuda saamaks kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks? Jüri Ginter  PhD
Isikuandmete kaitse ja avalikustamine Merit Vaim
Autoriõigused ja nende kaitse Kärt Nemvalts
MTÜ ja sihtasutuse raamatupidamine ja maksud Hele Moor MA
Haridusasutuste rahastamine ja rahastamine asutustes Ruth Elias MA
Üldhariduskooli dokumentatsioon Janne Kerdo MA
Personalitöö ja tööõiguslik taust Hille Raud
Haridusasutuse raamatupidamise alused, eelarve koostamine ja finantseerimine, töölepingud Eve Marima
Motiveeriv töö tasustamine ettevõttes Külli Hiiemäe-Metsar MBa
  Äriplaani koostamine, ettevõtlus, majanduslik mõtlemine Made Torokoff-Engelbrecht PhD
KULTUUR, TRADITSIOONID Kuidas mõista eesti kultuuri? Sümboliliselt suhtlemine eesti kultuuris. Eesti kultuuri põhialused. prof. Rein Veidemann PhD
Tüvitekstid eesti kirjanduses prof. Rein Veidemann PhD
Kultuur kui traditsioon Kalle Küttis MA
Väärtus- kas friikide vääratus?
Kalle Küttis MA
Kas eesti kultuur jääb püsima? Eesti kultuuri arengutee  läbi ajastute. Tiiu Männiste MA
Kaasaegne kunst ja publik: meetodid, kuidas käsitada kaasaegset kunstiteost. Kaire Nurk
Kalmistukultuur eesti pärimuskultuuri osana. Rituaalide muutumine. Maire Sala MA
Etikett, protokoll, vastuvõttude korraldamine ja kombed Piret Saluri
Kliima ja energeetika prof. Anto Raukas  PhD, akadeemik
ESMAABI, SÕLTUVUSAINED Esmaabi praktiline kursus (koos nõuetekohase sertifikaadiga) dr.  Mare Liiger PhM
Kuidas märgata noorte sõltuvusainete tarbimist dr.  Mare Liiger PhM

Loengupäeva maksumus kokkuleppel   (sõltub lektorist, transpordist jm)

Igale osalejale väljastame nimekirja alusel koolitustõendi.

INFO ja tellimine E-mail: gunnar@vilkokool.ee  või mob.  52 68 031

Toivo Niiberg MSc