ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab  17. septembril 2024 (UUS AEG!) Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolitusele on oodatud lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajad, kasvatajad, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, õppealajuhatajad, ametnikud ning kõik lapsevanemad ja huvilised

Koolituse eesmärk:

 • vahendada teadmisi õuesõppe olemusest ja pedagoogilistest alustest
 • luua eeldused õuesõppe rakendamiseks lõimitud õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel arvestades tegevuses osalejate vanust ja teadmiste hulka
 • toetada valmisolekut kasutada loodust ja linnaruumi kui õpikeskkonda

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Ülevaade õuesõppe pedagoogilistest lähtekohtadest
 • Õpiruumid erinevas tähenduses ja õuesõppes kasutatavad õppemeetodid,
 • Praktilised tegevused ümbritseva keskkonna tundmaõppimiseks kasutades õuesõpet
 • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab õuesõppe põhimõtteid ja rakendamise võimalusi alushariduses
 • teab avatud õppekeskkonna tunnuseid ja mõistab õppekeskkonna avamise olulisust;
 • oskab kavandada ja rakendada õuesõppe kasvatustegevust koolieelses eas lastega;
 • kavandab õppe- ja kasvatustegevust arvestades õuesõppe võimalusi.

Koolitus kuulub koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

P.S  Kui ilm lubab, siis toimub teine õppesessioon õues.

Koolitus toimub 17. septembril 2024 kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 100 €  sisaldab elektroonilisi koolitusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest lasteaiast/lasteasutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni  6. september E-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

 

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka lasteaeda kohapeale!

Lektorist: Lehte Tuuling MA

Töökohad:

Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, psühholoogia, pedagoogika ja eelkooli pedagoogika lektor

Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Õpetajakoolituse osakond, lektor

Rakvere Pedagoogikakool, õpetaja

Tallinna Lasteaed-Algkool Pääsupesa, lasteaiaõpetaja

Varstu Keskkool, õpetaja

Haridustee:

Tallinna Ülikool, doktoriõpe

Tallinna Pedagoogikaülikool, Eelkoolipedagoogika, psühholoogia õpetaja õppekava, diplom Cum Laude

Tallinna Kaubandustehnikum

Organisatsiooniline tegevus:

Euroopa Koolieelse Kasvatuse Uurimise Assotsiatsiooni (EECERA) liige

TLÜ Hariduse valdkonnanõukogu liige

Eesti Lasteaednike Liidu liige

MTÜ Eesti Lugemisühing liige

Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige

Lääne-Virumaa Keskkonnahariduse Ümarlaua liige

Teaduskraadid:

Magister, Tallinna Ülikool,

Doktorant, Tallinna Ülikool, õuesõpe koolieelses lasteasutuses

Tunnustused:

Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärk õuesõppe ja alushariduse edendamise eest

Tallinna Ülikooli tänukiri kauaaegse töö ja panuse eest Rakvere kolledži õppejõuna

Eesti Aasta õppejõu tiitli finalist, HTM tänukiri

Lääne-Virumaa aasta koolitaja eripreemia pikaajalise rahvusvahelise koolitamise eest

Tänukiri alushariduse valdkonna edendamise eest Tallinna Ülikoolis

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise ja tulemusliku lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate koolitamise eest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti lasteaiaõpetajate kõrghariduse edendamise ning rahvusvahelise koostöö arendamise eest

Teadustöö:

Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused; Pedagoogika ja didaktika

Töökasvatus koolieelses eas, Keskkonnaharidus ja õuesõpe, Mitmekultuuriline kasvatus ja eesti keele kui teise keele õpetamine

Juhendanud magisritöid ja avaldanud hulgaliselt publikatsioone.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2020.a.