KURSUSED KOHTADELE

Valik Koolituskeskus Vilko MÜ  1-päevaseid  kursusi ( enamasti 6 akadeemilist tundi  ehk  3  pooleteisttunnist kellatundi väikeste vaheaegadega) tellimiseks KOHTADELE  (NB! Mõned lektorid on valmis läbi viima koolitust ka veebipõhiselt)

VALDKOND                     TEEMA LEKTOR
PSÜHHOLOOGIA, SUHTLEMINE, MEESKONNATÖÖ, JUHTIMINE, KARJÄÄRIJUHTIMINE
Õpetaja imago ja enesekehtestamine. Positiivse enesepildi kujundamine ja hoidmine.
Toivo Niiberg MSc
Positiivse enesepildi ja imago kujundamine. Enesekehtestamine. Toivo Niiberg MSc
Enesejõustamine ning stressi, pinge ja väsimusega toimetulek keerulistel aegadel. Une vajalikkus ja selle tekitamine
Toivo Niiberg MSc
Koolistress, enesejõustamine ning pinge ja väsimusega toimetulek. Une vajalikkus ja selle tekitamine Toivo Niiberg MSc
Lapse loovus. Karismaatiline mõtlemine. Loovuse arendamine ja testimine. Toivo Niiberg MSc
Lapse probleemide ja mõttemaailma analüüs tema joonistuste põhjal.
Toivo Niiberg MSc
Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus. Toivo Niiberg MSc
Suhtlemine ja selle 21 kuldreeglit. Toivo Niiberg MSc
Arengupsühholoogia- lapsest noorukini
Toivo Niiberg MSc
Väärikalt vananemine. Bioloogiline ja sotsiaalne vanus. Elukombed, toit ja uni. Mälu treenimine. Aiandusteraapia
Toivo Niiberg MSc
Koolivägivald ning selle märkamine, ennetamine ja sekkumine. Vaimne ja füüsiline vägivald.
Toivo Niiberg MSc
Asutuse ja organisatsiooni  mikrokliima kujundamine ja hoidmine. Juhtimine ja meeskonnatöö. Juhi imago ja enesekehtestamine
Toivo Niiberg MSc
Reklaamiteooria ja -psühholoogia. Hea ja halb reklaam. Toivo Niiberg MSc
Looduslähedane ehk sünergeetiline mõtlemine. Sünergeetika põhipostulaadid. Looduslähedase maailmakäsitluse mudel ja selle praktilised väljundid. Toivo Niiberg MSc
Kriisipsühholoogia. Käitumine ja toimetulek eriolukordades ja kriisisituatsioonis. Toivo Niiberg MSc
Milles peitub ÕNN ja õnnelikkus? Õnnelikkuse allikad ja olemus. Positiivne mõtlemine
Toivo Niiberg MSc
Mehe ja poisslapse psühholoogia. Meesterahvas kui õrnem pool. Miks langevad poisid koolist välja? Toivo Niiberg MSc
Aeg ja aja planeerimine. Aja hind ja ajataju. Aja sünergeetika. Oskus öelda EI
Toivo Niiberg MSc
Enesejuhtimine, enesejõustamine ja läbipõlemise ennetamine.        Pingega toimetulek keerulistel aegadel
(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)
Liina Randmann PhD
Hea suhtlemise ja koostöö oskused. Nõustamise eetika

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Liina Randmann PhD
Organisatsiooni kultuur kui eduka asutuse võti. Eetika ja väärtused. Juhtimisstiilid
(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)
Liina Randmann PhD
Psühhoterapeudiks iseendale – stressi, pinge ja negatiivsete tunnete ennetamine. Läbipõlemise vältimine. Isiksuse tugevnemine ja vastupanuvõime suurenemine. Emotsionaalne intelligentsus ja meelerahu saavutamine Ruth-Kaja Pekk MA
Koostöö ja meeskonnatöö kollektiivis. Organisatsiooni kultuur. Isiku ja asutuse areng
Ruth-Kaja Pekk MA
Arengu planeerimine. Elu ja töö eesmärgid Ruth-Kaja Pekk MA
Avalik esinemine ja psühholoogiline valmisolek selleks. Isiksuse tugevdamine.
Edukus läbirääkimistel ning psühholoogilised eeldused ja metoodilised võtted selle saavutamiseks
Ruth-Kaja Pekk MA
Juhtimine ja meeskonnatöö. Meeskonna võimekuse suurendamise erinevad võimalused. Loovus juhi töös
Mati Ruul EMBA
Eetika ja organisatsiooni kultuur. Juhtimisstiilid ja -kompetentsid Jaana Liigand MA
Muudatuste juhtimine organisatsioonis. Juhi roll ja järjepidevuse tagamine Estel Pukk MA
Nõustamis- ja suhtlemisoskused. Stress ja konfliktijuhtimine Kaia Lainola  MA
Töö kui kulgemine- töörahulolu tõstmise võimalused. Eneseanalüüs ja mentorlus Kaia Lainola  MA
Juht kui liider ja meeskonnatöö kollektiivis
Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Psühholoogiline perenõustamine. Nõustamistehnikaid Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Uued väljakutsed kaasaegses töökeskkonnas.

Pingeliste olukordade elegantne lahendamine

Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Koostöökultuur asutuses ning juhi ja töötaja eneseanalüüs ja  enesehindamine. Juhtumianalüüsid Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Lapse loovuse ning kuulamis- ja lugemisoskuse arendamine. Emotsioonidega toimetulek. Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Õpetaja eetika: põhimõtted, väärtused ja voorused

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Jüri Ginter  PhD
Eetika, väärtused ja moraal Jaanus Noormägi MTh, MA
Õpetaja eetika, väärtused ja moraal. Eesti õpetajaeetika koodeks Jaanus Noormägi MTh, MA
Arvuti- ja informatsiooni-eetika. Küberturvalisus ja privaatsus
(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)
Jaanus Noormägi MTh, MA
Eneseteadvuse, enesehinnangu ja enesekindluse edendamine

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Jaanus Noormägi MTh, MA
Biblioteraapia kasutamise võimalustest ja võtetest. Erinevate kirjandusliikide mõjust psüühikale
Maria Teiverlaur PhD
Biblioteraapia kasutamise võimalustest ja võtetest. Kirjanduse mõjust vastuvõtjale
Andrus Org  PhD
Filmiõpe koolis Andrus Org  PhD
Kuidas efektiivistada läbirääkimisi ning tulla toime manipuleerimisega Katrin Aava PhD
Muudatuste juhtimine. Sõnumi edastamise võimalused Katrin Aava PhD
PEDAGOOGIKA, ERIPEDAGOOGIKA, ERIVAJADUSED, KOOLISUHTED Hariduslike erivajadustega õpilane koolis ning tema õppimise toetamine õppe sisu, protsessi ja korralduse kohandamise kaudu. Individuaalse õppekava koostamine
Viivi Neare PhD
  УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 
Viivi Neare PhD
Erivajadustega laps lasteaias-lasteasutuses  ja õppematerjali kohandamine. Lapse individuaalse arengukava koostamine
NB! Seda koolitust võimalik tellida ka venekeelsena!
Viivi Neare PhD
РЕБЕНОК С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ. COCTABЛEHИE ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

 

Viivi Neare PhD
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis ja lasteaias, tema õppimise toetamine praktiliste võtete kaudu
Viivi Neare PhD
УЧАЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ АКТИВНОСТИ И ВНИМАНИЯ. ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ
Viivi Neare PhD
Varajane märkamine ja sekkumine kui lapse arengu võti Viivi Neare PhD
Lapse arengu jälgimine ja toetamine lasteasutuses. Lapse arengumapi-portfoolio koostamine Viivi Neare PhD
Õuesõppe kasutamine lasteaias
Lehte Tuuling MA
Uuenenud õpikäsituse rakendamine alushariduses.  Avatud õpikeskkonna ja projektipõhise õppetegevuse kasutamine Lehte Tuuling MA
Hariduslikud, käitumuslikud ja sotsiaalsed erivajadused ja nendega toimetulek. Õpiraskused ja andekus
Toivo Niiberg MSc
Sooliste erinevustega arvestamine õppetöös. Erivajadused laste õpetamisel Toivo Niiberg MSc
Andekus kui erivajadus. Andekuse plussid ja miinused. Andeka  õpetamisega seotud eripärad ja ohud Toivo Niiberg MSc
Erivajadustega laps huvikoolis ja huviringis
Toivo Niiberg MSc
Lapse areng sünnist teismeliseni vanemate ja kodu toetusel Toivo Niiberg MSc
Hariduslike erivajaduste olemus. Hariduslike erivajadustega õpilaste sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Suhtlemine ja toimetulek erivajadustega õpilasega
(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)
Liina Randmann PhD
Positiivsed suhted ja positiivne distsipliin koolis. Koolielu kvaliteet, sotsiaalne toimetulek ja õpetaja psühholoogiline heaolu koolis

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Liina Randmann PhD
Positiivsed suhted ja positiivne distsipliin lasteaias. Õpielu kvaliteet, sotsiaalne toimetulek ja õpetaja psühholoogiline heaolu lasteaias

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Liina Randmann PhD
Õpetaja ja õppija enesehoid. Heaolu erinevad toetamise võimalused. Stress ja ressursid. Oma tugevuste teadlik kasutamine

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Kaia Lainola MA
Õpetamine kui emotsionaalne praktika. Õpetaja sotsiaalne ja emotsionaalne kompetentsus. Emotsionaalne toetus klassiruumis
(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)
Kaia Lainola MA
Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamise praktilised võtted ja väärtused. Koostöökultuur asutuses ja juhtumipõhiste pedagoogiliste probleemide loov lahendamine.
Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Nüüdisaegne õpikäsitus ja kujundav hindamine koolis ning selle rakendamine. Muutused õppimises ja õpetamises. Koostöökultuur ja õpetaja eneseanalüüs. Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Nüüdisaegne õpikäsitus ja kujundav hindamine huvikoolis ning selle rakendamine. Muutused õppimises ja õpetamises. Koostöökultuur huvikoolis ja õpetaja eneseanalüüs.
Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Erivajadustega laps koolis ja individuaalne õppekava Made Torokoff-Engelbrecht PhD
Õppimine ja õpetamine liitklassis Malle Õiglas MA
Arvamuskohvik-kogemusring: Muudatused hariduses ja nendega toimetulek koolis. Õpetaja kui protsessi juht ja liider. Nüüdisaegne õpikäsitus ja kujundava hindamise tähtsus Pille Tahker MA
Õppijakeskne ja ennast juhtiv õppimine ja õpetamine, ennast juhtiv õpilane Irene Artma MA
Kasvatuse sotsiaalsest aspektist teisiti kui tavaliselt (empaatia, valetamine, ülekavandamine) Kooli/lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Temperament, õpistiilid ja kooliedu. Iseloomu seos õpitulemustega.
Mare Leino PhD
Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Temperament, õpistiilid ja kooliedu. Iseloomu seos õpitulemustega.
Mare Leino PhD
Lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad Mare Leino PhD
Valetajatest kavalate manipulaatoriteni: tunne oma vaenlast.
Mare Leino PhD
ÕPPEKAVA, HARIDUSPOLIITIKA ARENGUVESTLUSED, SISEHINDAMINE Arenguvestluste läbiviimine lapsevanemaga koolis. Arenguvestluse koht õppekavas. Merike Kaste MA
Arenguvestluse läbiviimine õpetajaga koolis Merike Kaste MA
Sisehindamine koolis ja lasteasutuses. Praktilisi nõuandeid Merike Kaste MA
Sisehindamine kui haridusasutuse arengu toetaja. Sisehindamise põhimõtted ja meetodid. Pille Tahker MA
Haridusasutuse arengukava ja sisehindamine Pille Tahker MA
Arenguvestluste läbiviimine õpetajaga koolis Pille Tahker MA
Arenguvestluste läbiviimine lapsevanemaga koolis Marje Vaan  MA
Arenguvestluse läbiviimine lapsevanamaga lasteasutuses. Kersti Türk MA
Arenguvestluse läbiviimine õpetajaga lasteasutuses. Kersti Türk MA
Õpilaste uurimustööde koostamise juhendamine Katrin Aava PhD
PROJEKTID Projektide planeerimine, koostamine ja rahastamine. Projektide juhtimine (1 või 2 päeva)

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Piret Koorep MA
LOODUSTERAAPIA, TOITUMINE, RETSEPTID Levinumad loodusteraapiad. Imeline vesi ja veeteraapia. Puu- ja loomteraapia. Aroomiteraapia. Värvid. Toivo Niiberg MSc
Tervislik, odav ja kiire toit. Tervisliku toitumise põhimõtted. Seenetoidud Toivo Niiberg MSc
Looduslähedane aed. Mis peaks olema ja millest hoiduda? Uued ja unustatud kasulikud köögiviljad ja lilled. Lilled kui  ilu, toit ja ravim üheskoos. Taimede looduslikud kaitsemehhanismid.  Taimekaitse ilma mürkideta Toivo Niiberg MSc
Koduvein. Valmistamine, retseptuur ja raviomadused. Uuemad ja põnevamad marjad-puuviljad. Kasutus ja raviomadused. Toivo Niiberg MSc
Loomade käitumise õpetused. Sotsiaalsus, õpe ja juhtimine loomariigis Aleksei Turovski
ÕIGUSLIK REGULEERIMINE, SEADUSANDLUS, ARENGUKAVAD, DOKUMENTATSIOON, TÖÖÕIGUS, RAAMATUPIDAMINE
Kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine ja õigusaktid. Kooli õppenõukogu ja lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu roll ja ülesanded. Koosoleku ettevalmistus, läbiviimine ja otsuste vormistamine. Põhimääruse, kodukorra ja lepingute sõnastamine
(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)
Jüri Ginter  PhD
Hoolekogu töö koolis ja lasteasutuses. Hoolekogude õiguslikud alused ja koosolekute läbiviimine

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Jüri Ginter  PhD
Õpilaste suhtes kohaldatavate mõjutusvahendite õiguslik reguleerimine.

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Jüri Ginter  PhD
Omavalitsuste volikogude ning valla- ja linnavalitsuste töökorraldus. Istungite ettevalmistus ja läbiviimine. Omavalitsuse arengukava uuendamine
(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)
Jüri Ginter  PhD
  Asutuse-organisatsiooni (ka linna- ja vallavalitsused, koolid, lasteaiad) arengukava koostamine, koosolekute läbiviimine ja nõustamine
Jüri Ginter  PhD
Kuidas valmistuda saamaks kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks?

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Jüri Ginter  PhD
MTÜ ja sihtasutuse raamatupidamine ja maksud

(P.S. Võimalik tellida ka veebikoolitusena)

Hele Moor MA
  Äriplaani koostamine, ettevõtlus, majanduslik mõtlemine Made Torokoff-Engelbrecht PhD
KULTUUR, TRADITSIOONID Eesti kultuuri tähendusõpetus
emeriitprof. Rein Veidemann PhD
Kuidas mõista eesti kultuuri? Sümboliliselt suhtlemine eesti kultuuris. Eesti kultuuri põhialused. emeriitprof. Rein Veidemann PhD
Tüvitekstid eesti kirjanduses ja kultuuris
emeriitprof. Rein Veidemann PhD
Eesti kultuuri põhilaused. Kas ja milleks on vaja kirjanduskaanonit?
Oleme need, mida me loeme. Lugemine kui kaaslooming
emeriitprof. Rein Veidemann PhD
Kultuur kui traditsioon Kalle Küttis MA
Väärtus- kas friikide vääratus?
Kalle Küttis MA
Kaasaegse Eesti kultuuri probleeme: kas muutuvad enesemääratlused või pidev enesekoloniseerimine? Tiiu Männiste PhD
Elukestva õppe poliitika barjäärid ja lõksud. Miks elukestva õppe poliitikad ei suuda kaasas käia tööturu muutustega? Digiajastu õppijatüübid
Tiiu Männiste PhD
ESMAABI, SÕLTUVUSAINED Esmaabi praktiline kursus (koos nõuetekohase sertifikaadiga) dr.  Mare Liiger PhM
Kuidas märgata noorte sõltuvusainete tarbimist dr.  Mare Liiger PhM

Loengupäeva maksumus kokkuleppel   (sõltub lektorist, transpordist jm)

Igale osalejale väljastame nimekirja alusel koolitustõendi.

INFO ja tellimine E-mail: gunnar@vilkokool.ee  või mob.  52 68 031

Toivo Niiberg MSc