MTÜ VILKO TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

  1. Koolituskeskus Vilko MTÜ täienduskoolituse õppekorralduse alused

1.1. õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.

Õppija registreerub koolitusele meili või telefoni teel, saades võimalikult ruttu tagasiside, et soovija on vastavale koolitusele kirjas ja ka võimaliku lisainfo  korraldusliku poole osas. Koolituslepingut õppijaga ei sõlmita, kui õppija ise seda ei soovi. Koolitusgrupi komplekteerimine (osalejate arv) sõltub koolituse kuludest ja võimalustest. Õppijal on päev enne koolituse algust võimalus koolitusest loobuda või saata enda asemele keegi teine samast asutusest. Õppija peab osalema vähemalt 90 % koolituse mahust. Koolituse lõpus väljastatakse koolitustõend vastava koolituse läbimise kohta.

1.2. täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

Õppetasu maksmine toimub enne koolituse algust (peale registreerumist saadetakse õppijale/asutusele e-kirja teel arve ja õppija/asutus tasub arve ülekandega enne koolituse alguspäeva. Võimalik on tasuda ka osamaksetena? Koolituse tasu sisaldab üldjuhul ka olenevalt koolitusest  elektroonilisi või paberkandjal koolitusmaterjale. Õppetasult on võimalik soodustust saada, kui ühest asutusest osaleb samal koolitusel mitu inimest.  Õppetasu tagastatakse, kui koolitus jääb ära koolitusasutuse tõttu või vääramatu jõu tõttu. Õppetasu võimalik jätta ka ettemaksuks edaspidi toimuva koolituse katteks.

1.3. teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.

Koolitusasutuse ruumid (kontor ja loengusaal) asuvad Viljandis, Vabaduse pl 4. Kohapeale tellitavad koolitused toimuvad tellija enda ruumides. Koolitusasutuses toimub õppetöö enamasti eesti keeles, kuid mõned kursused ka vene keeles ja venekeelsete koolitusmaterjalidega. Asjaajamine toimub eesti keeles. Koolitustel peetakse arvestust õppija õppetööst osavõtu osas: iga õppija annab osalejate nimekirja oma allkirja kursusel osalemise kohta? Koolitustel hindamist ei toimu.  Väljastatakse koolituskeskuse tegevjuhi poolt allkirjastatud ja templijäljendiga koolitustõend (reeglina paberkandjal) ja väljastatud tõendite üle peetakse arvestust.

  1. Täienduskoolituse õppekava sisaldab:

2.1. õppekava nimetus;

2.2. õppekavarühm;

2.3. õpiväljundid;

2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

2.5. õppe kogumaht akadeemilistes tundides, sealjuures auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

2.6. õppe sisu;

2.7. õppekeskkonna kirjeldus;

2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

  1. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi-või töökogemuse kirjeldusega 
  2. Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

4.1. täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Koolitusasutus jälgib, et õppekavad oleksid kvaliteetsed  ja ajakohased ning et kuulajad jääksid rahule? Õppekavasid uuendatakse/täiendatakse kokkuleppel lektoritega regulaarselt ja vastavalt vajadusele.

4.2. täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Koolitajatel-lektoritel  peab olema erialane haridus või kutse ja soovitavalt eelnev täiskasvanute koolitamise kogemus ja teaduskraad. Koolituskeskus jälgib, et  koolitajad tegeleksid regulaarselt oma valdkonnas enesetäiendamisega.

4.3. õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Koolitusasutus jälgib pidevalt, et õppekeskkond oleks kvaliteetne ja vajalikud õppevahendid/õpperuumid töökorras ja nõuetele vastavad.

4.4. täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.

Õppijatelt saadakse tagasisidet  nendega hiljem vesteldes  ja vahel ka tagasiside küsitlusi tehes. Saadud info aitab teha parandusi-täiendusi õppekavas ja edaspidi vigu vältida. ? Kogutud info saab võtta aluseks koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tõstmisel.