PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE.

Viljandi Koolituskeskus VILKO MÜ korraldab  17. aprillil  Viljandis praktilise koolituse

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE

 

Kursuse eesmärk: Anda  projektide koostajatele ja juhtidele ning organisatsioonide arendustegevusega seotud isikutele võtmeoskused projektist kui planeerimisvahendist,  tuua esile projekti planeerimise seos arendusdokumentide ja programmiga ning tutvustada programme, mis on sobilikud rahastamise allikad. Tutvustada projektitaotluse põhistruktuuri ning taotluse lisasid. Pakkuda pidepunkte projektimeeskonna kavandamiseks ning rakendamiseks projekti läbiviimisel.

Sihtgrupp: Projektijuhtimisega tegelevad või sellest huvitatud inimesed:
õpetajad, koolitöötajad, noorsootöötajad, huvijuhid, kultuuri- ja sotsiaaltöötajad, ametnikud, arendusjuhid, asutuste ja organisatsioonide juhid, hoolekogude liikmed, omavalitsuse haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja sotsiaalkomisjonide liikmed jm.

Lektor: Piret Koorep MA

praktik projektikoolituse, projektide koostamise ja juhtimise alal

Koolituse sisu:

Sissejuhatus. Projektidega seotud kogemused. Projektiõpperaamatud ja – allikad.

Millal on tarvis projekte? Volitused, initsiatiiv ja vajadused projekti väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Viitamise olulisus. Miks tuleb uurida, mõõta ja selgitada?

Mille poolest erineb projekt tavatööst? Projektirahastuse ohud ja eelised.

Kuidas leida raha? Programmide lühitutvustus, projektitaotluste vormidest.

Millised on projekti tunnusjooned? Mis on projekt? Kuidas koostada „universaalset“ projektitaotlust?

Projektiratas. Projekti kolm ressurssi: aeg, inimesed, raha. Projekti tüüpilised esitlusosad: probleem/idee, meeskonna ja organisatsiooni kirjeldus, eesmärk, sihtgrupp, tegevuskava, ajakava, eelarve, riskid ja eeldused, tulemuse/väljund ja indikaatorid.

Millised projektid saavad rahastatud?

Projekti hindamise võtmekriteeriumid. Taotlejapoolne enesehindamine. SMART – reegel kui projekti läbiv edukuse mõõde. Projekti “võtmesõnad” – asjakohane, teostatav, jätkusuutlik

Miks on projektijuhti vaja?

Projektijuhi CV, projektijuhi ülesanded, ametikoha profiil,  projektijuhi ja meeskonna töölerakendamine.

Praktilise tööna koostame projektkavandit ja projektijuhi CV-d.

Jaotusmaterjalid: Koolitaja koostatud konspekt ja  järgmiste materjalide elektroonsed mallid: projektijuhi CV, ametikoha profiil, meeskonnaliikme rakenduskäskkiri, volitus, eelarve, aja- ja tegevusplaan, teavitusplaan, riskiplaan.

Õppetöö maht- 6  akadeemilist tundi

Õppeained ja alateemad Teooria Praktiline töö
Projektvajaduse planeerimine ja määratlemine, projektitöö 1
Projekte rahastavate programmide tutvustus 1
Projekt, programm ja strateegia – omavahelised seosed 0,5
Projekti tunnusjooned, liigid, määratlus 1
Projektitaotluse klassikalised osad: eesmärk, tulemus, aja-ja tegevusgraafik, eelarve, teavitusplaan, riskiplaan, hinnapakkumise lähteülesanne. 1 0,5
Projekte rahastavate programmide tutvustus 1
Projektiorganisatsiooni CV, projektijuhi CV, rakendusdokumendid projekti teostamisel. 0,5 0,5
Maht kokku: 5 1

Väljastame ka koolitustõendi 6 AT  koolituse läbimise kohta.

Koolitus toimub 17. aprillil kell 11.00-16.00  Viljandis Vabaduse plats 4  III korruse saalis.

Koolituse maksumus: 70 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2 )

10 % soodustust, kui ühest asutusest osaleb vähemalt  2. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida veel TÄNA, 16. aprill  meilil: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

NB! Koolitust (ka 2-päevast 14 AT, kus juba võimalusel valmib reaalne projekt) võimalik tellida ka kohapeale!