PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE.

Koolituskeskus VILKO MTÜ korraldab 5. juunil 2024 kell 11.00 Viljandis (Vabaduse plats 4  saalis) koolituse

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE

NB! Seda koolitust saab tellida ka Vilkost kohapeale!

Kursuse eesmärk: Anda  projektide koostajatele ja juhtidele ning organisatsioonide arendustegevusega seotud isikutele võtmeoskused projektist kui planeerimisvahendist,  tuua esile projekti planeerimise seos arendusdokumentide ja programmiga ning tutvustada programme, mis on sobilikud rahastamise allikad. Tutvustada projektitaotluse põhistruktuuri ning taotluse lisasid. Pakkuda pidepunkte projektimeeskonna kavandamiseks ning rakendamiseks projekti läbiviimisel.

Sihtgrupp: Projektijuhtimisega tegelevad või sellest huvitatud inimesed:
õpetajad, koolitöötajad, noorsootöötajad, huvijuhid, kultuuri- ja sotsiaaltöötajad, ametnikud, arendusjuhid, asutuste ja organisatsioonide juhid, hoolekogude liikmed, omavalitsuse haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja sotsiaalkomisjonide liikmed jm.

Lektor: koolitaja, nõustaja ja praktik projektikirjutamise alal Piret Koorep MA, praktik projektikoolituse, projektide koostamise ja juhtimise alal

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

Sissejuhatus. Projektidega seotud kogemused. Projektiõpperaamatud ja – allikad.

Millal on tarvis projekte? Volitused, initsiatiiv ja vajadused projekti väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Viitamise olulisus. Miks tuleb uurida, mõõta ja selgitada?

Mille poolest erineb projekt tavatööst? Projektirahastuse ohud ja eelised.

Kuidas leida raha? Programmide lühitutvustus, projektitaotluste vormidest.

Millised on projekti tunnusjooned? Mis on projekt? Kuidas koostada „universaalset“ projektitaotlust?

Projektiratas. Projekti kolm ressurssi: aeg, inimesed, raha. Projekti tüüpilised esitlusosad: probleem/idee, meeskonna ja organisatsiooni kirjeldus, eesmärk, sihtgrupp, tegevuskava, ajakava, eelarve, riskid ja eeldused, tulemuse/väljund ja indikaatorid.

Millised projektid saavad rahastatud?

Projekti hindamise võtmekriteeriumid. Taotlejapoolne enesehindamine. SMART – reegel kui projekti läbiv edukuse mõõde. Projekti “võtmesõnad” – asjakohane, teostatav, jätkusuutlik

Miks on projektijuhti vaja?

Projektijuhi CV, projektijuhi ülesanded, ametikoha profiil,  projektijuhi ja meeskonna töölerakendamine.

Praktilise tööna koostame projektkavandit ja projektijuhi CV-d.

Jaotusmaterjalid: Koolitaja koostatud konspekt ja  järgmiste materjalide elektroonsed mallid: projektijuhi CV, ametikoha profiil, meeskonnaliikme rakenduskäskkiri, volitus, eelarve, aja- ja tegevusplaan, teavitusplaan, riskiplaan.

Õppetöö maht- 6  akadeemilist tundi

Õppeained ja alateemad Teooria Praktiline töö
Projektvajaduse planeerimine ja määratlemine, projektitöö 1
Projekte rahastavate programmide tutvustus 1
Projekt, programm ja strateegia – omavahelised seosed 0,5
Projekti tunnusjooned, liigid, määratlus 1
Projektitaotluse klassikalised osad: eesmärk, tulemus, aja-ja tegevusgraafik, eelarve, teavitusplaan, riskiplaan, hinnapakkumise lähteülesanne. 1 0,5
Projekte rahastavate programmide tutvustus 1
Projektiorganisatsiooni CV, projektijuhi CV, rakendusdokumendid projekti teostamisel. 0,5 0,5
Maht kokku: 5 1

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Teab projektikirjutamise ja -juhtimise põhitõdesid ja oskab neid praktikas kasutada
  • Oskab projekte planeerida, koostada ja juhtida.
  • Oskab korrektselt vormistada projektiks vajalikke taotlusi ja dokumente
  • Saab ülevaate projektide rahastamise nõuetest ja oskab koostada projekti eelarvet
  • Saab ülevaate (koos kontaktidega) erinevatest projektide rahastajatest, nõuetest ja tähtaegadest.
  • Saab lektorilt võimaluse edasiseks abistavaks lühikonsultatsiooniks konkreetse projekti koostamisel

Koolitus kuulub juhtimise ja halduse õppekavarühma.

Väljastame ka koolitustõendi 6 AT  koolituse läbimise kohta.

NB! Koolitusel osalejatel võimalus ka hiljem saada lektorilt projektikirjutamise alal nõustamist ja oma projekti ülevaatamist.

Koolituse maksumus: 100 € sisaldab elektroonilisi jaotusmaterjale ja kohvipause (2 )

10 % soodustust, kui ühest asutusest osaleb vähemalt  2. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni 24. mai  E-post: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

NB! Koolitust (ka 2-päevast 14 AT, kus juba võimalusel võib valmida reaalne projekt) võimalik tellida ka kohapeale ja soovi korral ka veebikoolitusena!

Lektorist Piret Koorep MA

Haridustee:

Tartu Ülikool, eesti keel ja kirjandus.

Töökohad, ametid:

Eesti Rahvakultuuri Keskus, spetsialist; Pärnumaa Kutsehariduskeskus, osak. juhataja-projektide koordinaator; mitme Eesti omavalitsuse vallavanem/linnapea, Mõisaküla Gümnaasium, direktor, K-Nuia Kitzbergi gümnaasium, emakeeleõpetaja.

Tegutsenud paljude projektide juhina, konsultandina ja koolitajana.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2010.a.