HARIDUSASUTUSE JUHTIMINE 240 AT

HARIDUSASUTUSE JUHTIMINE 240 AT

Uus  KVALIFIKATSIOONI- ja TÄIENDUSKOOLITUS Viljandi Koolituskeskuses Vilko

9 X 2  koolituspäeva lähiõpet  2 korda  kuus.

Koolitused toimuvad reeglina neljapäeviti-reedeti  Viljandis,  Vabaduse plats 4 III korruse saalis.

Sihtgrupiks koolijuhid ja nende reserv

Põhjendus: Eesti  riigi konkurentsivõime ja areng eeldavad haritud kodanikkonda, see omakorda tugevaid koole ning nende asjatundlikku ja paindlikku juhtimist.
Kooli tegevust mõjutavate väliste ja sisemiste tegurite tundmine ja arvestamine, koolisiseste protsesside juhtimine, õpilaste arenguks soodsa õpikeskkonna ja koolikultuuri kujundamine, suhtekorraldus kooli töötajaskonna, lapsevanemate, kohaliku omavalitsuse ja üldsusega, samuti kooli finantsjuhtimine ja majandusprobleemidega toimetulek  eeldab teadmisi juhtimisest, psühholoogiast, organisatsiooni kultuurist jms, spetsiaalseid oskusi, hoiakuid ja valmisolekuid, mille omandamisele ja kujunemisele käesolev kursus on suunatud.
Kursuse kavandamisel on lähtutud ”Pedagoogide kvalifikatsiooninõuete” paragrahvidest  5¹, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ja 15, 16 ja 17.

Eesmärk: Kompetentsus kooli kui organisatsiooni juhtimises, kooli õppekasvatus- ning majandustegevuse kavandamises ja korraldamises.

Õppemeetodid: loeng, seminar, paaris- ja rühmatöö, arutelu, koduülesannete täitmine, lõputööde kaitsmine ja oponeerimine.
Õppekorraldus:
•    Õpe toimub 9 kahepäevase sessioonina.
•    Sessioonide vahelisel ajal ja sessioonide käigus täidab õppija iseseisva töö ülesandeid
•    Kursus lõpeb lõputööga.

Nõuded õppijale kursuse lõpetamiseks ja lõputunnistuse saamiseks:

•    Osalemine sessioonidel
•    Õppeülesannete täitmine
•    Iga sessiooni kohta arvestuse sooritamine
•    Lõputöö koostamine ja kaitsmine ning retsensiooni koostamine kaaskursuslase tööle

Kursuse programm:

I moodul:

Haridusfilosoofia ja –poliitika

Kursuse mõisteid ja käsitlusi. Lõputööde koostamisest ja kaitsmisest. Lektor Kalle Vana  MPA

Eesti  hariduspoliitika suundumusi.                                        Lektor Kalle Küttis MA

Lõputööde koostamisest ja kaitsmisest. Lektor Kalle Vana  MPA

Lapse areng, individuaalne eripära, erivajadus ja sellega arvestamine.  Lektor Ruth Raudsep

II moodul:

Väärtused ja eetika. Enesekehtestamine ja konfliktidega toimetulek.

Väärtused ja eetika koolis. Lektor  Jaanus Noormägi MA

Enesekehtestamine ja konfliktidega toimetulek. Positiivne ellusuhtumine. Lektor Enno Selirand MA

III moodul:    Loovus ja meeskonnatöö. Organisatsiooni kultuur. Kooli mikrokliima ja selle kujunemine.

Juhtimine kui meeskonnatöö.       Loovus juhi töös. Lektor Mati Ruul MA

Organisatsiooni kultuur. Juhtimisstiil ja selle mõju õppeasutuse mikrokliimale.

Lektor  Anu Virovere MSc


IV moodul:

Suhted koolis ja tööelu kvaliteet. Uuendatud õppekava ja kujundav hindamine.

Suhted koolis ja tööelu kvaliteet

Lektor Liina Randmann MSc

Uuendatud õppekava rakendamise kogemusi. Kujundav hindamine

Lektor  Leelo Tiisvelt

V moodul: Õiguslik regulatsioon ja koolikorraldus. Haridusasutuse dokumentatsioon.           Õppe kvaliteedi tagamiseks vajalikud süsteemid.

Üldhariduskooli dokumentatsioon

Lektor Janne Kerdo MA  Uuendatud õppekava rakendused (2 AT). Lektor Kaie Lõhmus

Õiguslik regulatsioon ja koolikorraldus.

Lektor Tiina Roosimägi MA

VI moodulPersonalitöö ja tööõiguslik taust. Haridusasutuse arengukava ja sisehinamine.

Personalitöö. Tööõiguslik taust.

Lektor Hille Raud

Haridusasutuse  arengukava ja sisehinamine.

Lektor Pille Tahker MA.

VII moodul:                                           Haridusasutuse dokumentatsioon. Koolis sõlmitavad lepingud. Haridusasutuste finantseerimine

Koolis sõlmitavad majanduslepingud.

Lektor Matti Martinson

Haridusasutuste finantseerimine

Lektor Eve Marima


VIII moodul: Juhtimisstiilid ja -kompetentsid. Karjääriteenused.

Juhtimisstiilid ja -kompetentsid.

Lektor Jaana Liigand MBA

Karjääriteenuste sisust ja korraldamisest.

Lektor Marike Uusjärv MA

IX moodul: T.Otsa psühholoogialoeng. Lõputööde kaitsmine


Sihtrühm: üldharidus- kutse- ja huvikoolide direktorid, õppealajuhatajad/direktori asetäitjad ning osakondade ja õppeliinide juhid (ka  lasteaedade direktorid, kuna kursus hõlmab ka 160 AT juhtimiskoolituse teemasid
Toimumise aeg: Toimumise aeg hetkel teadmata

Viljandis, Vabaduse plats 4   esimesel päeval kell 11.00. Teisel päeval algus kell 9.30

Toimumise koht: Viljandi, Vabaduse plats 4  III korruse saal
Maht: 240 akadeemilist tundi, 9 EAP, 9  kahepäevast sessiooni koos lõputöö kaitsmisega
Väljastatav dokument: tunnistus ja akadeemiline õiend
Õppejõud: (võib esineda muutusi ja vahetusi) PhD Tõnu Ots, MSc Anu Virovere, MBA Jaana Liigand, MA Enno Selirand, MA , Eve Marima, MPA Ruuda Lind, MPA Kalle Vana, EMBA Mati Ruul, Matti Martinson, Ruth Raudsep, MSc Liina Randmann, MA Kalle Küttis, MA Jaanus Noormägi,  Hille Raud, MA Pille Tahker, MA Janne Kerdo, Kaie Lõhmus, MA Tiina Roosimägi, MA Marike Uusjärv  jt.

Koolituse maksumus:   ? sisaldab ka paljundusmaterjale ja  kohvipause (igal sessioonil 6). Kui ühest asutusest vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 2 %. Soovijatel võimalus tellida juurde ka öömaja Viljandi kesklinnas asuvas *** hotellis koos hommikusöögiga (1 ööpäev  25 €), mille saab ka lisada koolitusarvele. Tasumine Vilko koolitusarve alusel. 

INFO telef. 43 30 43843 30 438 , mob 52 68 03152 68 031 või meilil: gunnar@viljandimaa.ee


Kooli põhiprotsess- lapse areng;
Hariduskorraldus ja hariduspoliitika;
Juhtimine;
Strateegiline mõtlemine;
Organisatsioonikultuur;
Personalitöö.